01 Apr
已故香港男藝人- 張國榮

這個世界無論怎麼變
周圍的人,不管怎樣看我們
我們都要做最真實的自己

已故香港男藝人
- 張國榮

2003/04/01 - 2022/04/01
咁就 19 年啦🥲

#張國榮
———————————
GMagazine 最新專題
有興趣就喺IG Highlight 搵返出黎睇
記得CLS支持我哋啊🔥

工作聯絡 : gm@gmag.hk